Geheimhouding - Vijn-pedicure

Ga naar de inhoud
Geheimhouding
Vijn Medisch Pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Vijn Medisch Pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
Vijn Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Vijn Medisch Pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Vijn Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Vijn Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
Vijn Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Vijn Medisch Pedicure.
Vijn Medisch Pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Vijn Medisch Pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door Vijn Medisch Pedicure is geadviseerd. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Vijn Medisch Pedicure het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Vijn Medisch Pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.
Terug naar de inhoud